โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 478 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 478 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 478 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 478 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 478 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 2, 239, 478
ตรวจคำตอบ
1 x 478
2 x 239

ตัวประกอบของ 478 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 239

วิธีแยกตัวประกอบของ 478 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 478 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 478 นั้นก็คือ 2, 239
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 478

239
)478
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 478 คือ 2 x 239  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 2391 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 478

1แยกตัวประกอบของ 478 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 2391
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 239 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 478 มีทั้งหมด 4 ตัว