โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 465 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 465 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 465 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 465 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 465 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 5, 15, 31, 93, 155, 465
ตรวจคำตอบ
1 x 465
3 x 155
5 x 93
15 x 31

ตัวประกอบของ 465 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 5, 31

วิธีแยกตัวประกอบของ 465 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 465 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 465 นั้นก็คือ 3, 5, 31
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 465

31
)465
5
)15
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 465 คือ 3 x 5 x 31  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 51 x 311 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 465

1แยกตัวประกอบของ 465 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 51 x 311
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 31 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 465 มีทั้งหมด 8 ตัว