โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 459 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 459 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 459 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 459 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 459 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 9, 17, 27, 51, 153, 459
ตรวจคำตอบ
1 x 459
3 x 153
9 x 51
17 x 27

ตัวประกอบของ 459 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 17

วิธีแยกตัวประกอบของ 459 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 459 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 459 นั้นก็คือ 3, 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 459

17
)459
3
)27
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 459 คือ 3 x 3 x 3 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 33 x 171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 459

1แยกตัวประกอบของ 459 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 33 x 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 459 มีทั้งหมด 8 ตัว