โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 453 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 453 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 453 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 453 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 453 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 3, 151, 453
ตรวจคำตอบ
1 x 453
3 x 151

ตัวประกอบของ 453 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 151

วิธีแยกตัวประกอบของ 453 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 453 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 453 นั้นก็คือ 3, 151
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 453

151
)453
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 453 คือ 3 x 151  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 1511 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 453

1แยกตัวประกอบของ 453 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 1511
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 151 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 453 มีทั้งหมด 4 ตัว