โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 425 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 425 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 425 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 425 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 425 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 5, 17, 25, 85, 425
ตรวจคำตอบ
1 x 425
5 x 85
17 x 25

ตัวประกอบของ 425 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

5, 17

วิธีแยกตัวประกอบของ 425 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 425 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 425 นั้นก็คือ 5, 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 425

17
)425
5
)25
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 425 คือ 5 x 5 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 52 x 171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 425

1แยกตัวประกอบของ 425 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 52 x 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 425 มีทั้งหมด 6 ตัว