โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 422 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 422 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 422 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 422 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 422 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 2, 211, 422
ตรวจคำตอบ
1 x 422
2 x 211

ตัวประกอบของ 422 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 211

วิธีแยกตัวประกอบของ 422 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 422 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 422 นั้นก็คือ 2, 211
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 422

211
)422
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 422 คือ 2 x 211  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 2111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 422

1แยกตัวประกอบของ 422 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 2111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 211 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 422 มีทั้งหมด 4 ตัว