โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 272 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 272 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 272 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 272 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 272 ทั้งหมดมี 10 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 8, 16, 17, 34, 68, 136, 272
ตรวจคำตอบ
1 x 272
2 x 136
4 x 68
8 x 34
16 x 17

ตัวประกอบของ 272 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 17

วิธีแยกตัวประกอบของ 272 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 272 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 272 นั้นก็คือ 2, 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 272

17
)272
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 272 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 24 x 171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 272

1แยกตัวประกอบของ 272 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 24 x 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 5 x 2 = 10
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 272 มีทั้งหมด 10 ตัว