โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 264 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 264 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 264 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 264 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 264 ทั้งหมดมี 16 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 22, 24, 33, 44, 66, 88, 132, 264
ตรวจคำตอบ
1 x 264
2 x 132
3 x 88
4 x 66
6 x 44
8 x 33
11 x 24
12 x 22

ตัวประกอบของ 264 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 11

วิธีแยกตัวประกอบของ 264 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 264 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 264 นั้นก็คือ 2, 3, 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 264

11
)264
3
)24
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 264 คือ 2 x 2 x 2 x 3 x 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 23 x 31 x 111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 264

1แยกตัวประกอบของ 264 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 23 x 31 x 111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 2 x 2 = 16
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 264 มีทั้งหมด 16 ตัว