โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 238 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 238 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 238 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 238 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 238 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 7, 14, 17, 34, 119, 238
ตรวจคำตอบ
1 x 238
2 x 119
7 x 34
14 x 17

ตัวประกอบของ 238 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 7, 17

วิธีแยกตัวประกอบของ 238 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 238 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 238 นั้นก็คือ 2, 7, 17
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 238

17
)238
7
)14
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 238 คือ 2 x 7 x 17  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 71 x 171 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 238

1แยกตัวประกอบของ 238 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 71 x 171
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 17 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 238 มีทั้งหมด 8 ตัว