โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 223 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 223 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 223 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 223 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 223 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 223
ตรวจคำตอบ
1 x 223

ตัวประกอบของ 223 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

223

วิธีแยกตัวประกอบของ 223 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 223 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 223 นั้นก็คือ 223
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 223

223
)223
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 223 คือ 223  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 2231 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 223

1แยกตัวประกอบของ 223 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 2231
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 223 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 223 มีทั้งหมด 2 ตัว