โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 220 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 220 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 220 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 220 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 220 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, 220
ตรวจคำตอบ
1 x 220
2 x 110
4 x 55
5 x 44
10 x 22
11 x 20

ตัวประกอบของ 220 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 5, 11

วิธีแยกตัวประกอบของ 220 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 220 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 220 นั้นก็คือ 2, 5, 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 220

11
)220
5
)20
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 220 คือ 2 x 2 x 5 x 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 51 x 111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 220

1แยกตัวประกอบของ 220 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 51 x 111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 220 มีทั้งหมด 12 ตัว