โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 13 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 13 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 13 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 13 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 13 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 13
ตรวจคำตอบ
1 x 13

ตัวประกอบของ 13 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

13

วิธีแยกตัวประกอบของ 13 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 13 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 13 นั้นก็คือ 13
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 13

13
)13
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 13 คือ 13  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 131 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 13

1แยกตัวประกอบของ 13 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 131
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 13 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 13 มีทั้งหมด 2 ตัว