โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 790 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 790 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 790 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 790 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 790 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 5, 10, 79, 158, 395, 790
ตรวจคำตอบ
1 x 790
2 x 395
5 x 158
10 x 79

ตัวประกอบของ 790 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 5, 79

วิธีแยกตัวประกอบของ 790 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 790 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 790 นั้นก็คือ 2, 5, 79
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 790

79
)790
5
)10
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 790 คือ 2 x 5 x 79  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 51 x 791 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 790

1แยกตัวประกอบของ 790 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 51 x 791
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 79 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 790 มีทั้งหมด 8 ตัว