โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 787 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 787 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 787 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 787 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 787 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 787
ตรวจคำตอบ
1 x 787

ตัวประกอบของ 787 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

787

วิธีแยกตัวประกอบของ 787 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 787 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 787 นั้นก็คือ 787
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 787

787
)787
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 787 คือ 787  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 7871 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 787

1แยกตัวประกอบของ 787 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 7871
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 787 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 787 มีทั้งหมด 2 ตัว