โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 733 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 733 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 733 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 733 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 733 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 733
ตรวจคำตอบ
1 x 733

ตัวประกอบของ 733 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

733

วิธีแยกตัวประกอบของ 733 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 733 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 733 นั้นก็คือ 733
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 733

733
)733
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 733 คือ 733  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 7331 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 733

1แยกตัวประกอบของ 733 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 7331
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 733 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 733 มีทั้งหมด 2 ตัว