โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 730 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 730 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 730 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 730 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 730 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 5, 10, 73, 146, 365, 730
ตรวจคำตอบ
1 x 730
2 x 365
5 x 146
10 x 73

ตัวประกอบของ 730 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 5, 73

วิธีแยกตัวประกอบของ 730 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 730 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 730 นั้นก็คือ 2, 5, 73
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 730

73
)730
5
)10
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 730 คือ 2 x 5 x 73  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 51 x 731 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 730

1แยกตัวประกอบของ 730 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 51 x 731
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 73 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 730 มีทั้งหมด 8 ตัว