โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 71 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 71 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 71 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 71 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 71 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 71
ตรวจคำตอบ
1 x 71

ตัวประกอบของ 71 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

71

วิธีแยกตัวประกอบของ 71 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 71 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 71 นั้นก็คือ 71
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 71

71
)71
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 71 คือ 71  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 711 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 71

1แยกตัวประกอบของ 71 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 711
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 71 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 71 มีทั้งหมด 2 ตัว