โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 675 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 675 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 675 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 675 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 675 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 3, 5, 9, 15, 25, 27, 45, 75, 135, 225, 675
ตรวจคำตอบ
1 x 675
3 x 225
5 x 135
9 x 75
15 x 45
25 x 27

ตัวประกอบของ 675 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 5

วิธีแยกตัวประกอบของ 675 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 675 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 675 นั้นก็คือ 3, 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 675

5
)675
5
)135
3
)27
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 675 คือ 3 x 3 x 3 x 5 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 33 x 52 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 675

1แยกตัวประกอบของ 675 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 33 x 52
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 3 ให้เอา 3 + 1 = 4
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 4 x 3 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 675 มีทั้งหมด 12 ตัว