โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 62 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 62 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 62 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 62 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 62 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 2, 31, 62
ตรวจคำตอบ
1 x 62
2 x 31

ตัวประกอบของ 62 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 31

วิธีแยกตัวประกอบของ 62 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 62 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 62 นั้นก็คือ 2, 31
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 62

31
)62
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 62 คือ 2 x 31  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 311 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 62

1แยกตัวประกอบของ 62 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 311
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 31 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 62 มีทั้งหมด 4 ตัว