โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 591 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 591 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 591 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 591 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 591 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 3, 197, 591
ตรวจคำตอบ
1 x 591
3 x 197

ตัวประกอบของ 591 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 197

วิธีแยกตัวประกอบของ 591 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 591 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 591 นั้นก็คือ 3, 197
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 591

197
)591
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 591 คือ 3 x 197  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 1971 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 591

1แยกตัวประกอบของ 591 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 1971
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 197 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 591 มีทั้งหมด 4 ตัว