โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 589 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 589 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 589 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 589 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 589 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 19, 31, 589
ตรวจคำตอบ
1 x 589
19 x 31

ตัวประกอบของ 589 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

19, 31

วิธีแยกตัวประกอบของ 589 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 589 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 589 นั้นก็คือ 19, 31
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 589

31
)589
19
)19
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 589 คือ 19 x 31  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 191 x 311 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 589

1แยกตัวประกอบของ 589 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 191 x 311
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 19 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 31 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 589 มีทั้งหมด 4 ตัว