โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 558 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 558 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 558 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 558 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 558 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 9, 18, 31, 62, 93, 186, 279, 558
ตรวจคำตอบ
1 x 558
2 x 279
3 x 186
6 x 93
9 x 62
18 x 31

ตัวประกอบของ 558 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 31

วิธีแยกตัวประกอบของ 558 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 558 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 558 นั้นก็คือ 2, 3, 31
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 558

31
)558
3
)18
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 558 คือ 2 x 3 x 3 x 31  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 32 x 311 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 558

1แยกตัวประกอบของ 558 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 32 x 311
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 31 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 3 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 558 มีทั้งหมด 12 ตัว