โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 557 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 557 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 557 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 557 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 557 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 557
ตรวจคำตอบ
1 x 557

ตัวประกอบของ 557 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

557

วิธีแยกตัวประกอบของ 557 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 557 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 557 นั้นก็คือ 557
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 557

557
)557
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 557 คือ 557  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 5571 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 557

1แยกตัวประกอบของ 557 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 5571
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 557 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 557 มีทั้งหมด 2 ตัว