โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 505 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 505 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 505 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 505 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 505 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 5, 101, 505
ตรวจคำตอบ
1 x 505
5 x 101

ตัวประกอบของ 505 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

5, 101

วิธีแยกตัวประกอบของ 505 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 505 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 505 นั้นก็คือ 5, 101
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 505

101
)505
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 505 คือ 5 x 101  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 51 x 1011 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 505

1แยกตัวประกอบของ 505 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 51 x 1011
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 101 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 505 มีทั้งหมด 4 ตัว