โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 483 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 483 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 483 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 483 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 483 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 3, 7, 21, 23, 69, 161, 483
ตรวจคำตอบ
1 x 483
3 x 161
7 x 69
21 x 23

ตัวประกอบของ 483 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

3, 7, 23

วิธีแยกตัวประกอบของ 483 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 483 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 483 นั้นก็คือ 3, 7, 23
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 483

23
)483
7
)21
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 483 คือ 3 x 7 x 23  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 31 x 71 x 231 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 483

1แยกตัวประกอบของ 483 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 31 x 71 x 231
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 23 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 483 มีทั้งหมด 8 ตัว