โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 473 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 473 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 473 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 473 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 473 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 11, 43, 473
ตรวจคำตอบ
1 x 473
11 x 43

ตัวประกอบของ 473 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

11, 43

วิธีแยกตัวประกอบของ 473 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 473 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 473 นั้นก็คือ 11, 43
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 473

43
)473
11
)11
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 473 คือ 11 x 43  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 111 x 431 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 473

1แยกตัวประกอบของ 473 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 111 x 431
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 43 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 473 มีทั้งหมด 4 ตัว