โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 388 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 388 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 388 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 388 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 388 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 97, 194, 388
ตรวจคำตอบ
1 x 388
2 x 194
4 x 97

ตัวประกอบของ 388 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 97

วิธีแยกตัวประกอบของ 388 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 388 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 388 นั้นก็คือ 2, 97
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 388

97
)388
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 388 คือ 2 x 2 x 97  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 971 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 388

1แยกตัวประกอบของ 388 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 971
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 97 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 388 มีทั้งหมด 6 ตัว