โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 241 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 241 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 241 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 241 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 241 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 241
ตรวจคำตอบ
1 x 241

ตัวประกอบของ 241 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

241

วิธีแยกตัวประกอบของ 241 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 241 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 241 นั้นก็คือ 241
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 241

241
)241
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 241 คือ 241  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 2411 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 241

1แยกตัวประกอบของ 241 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 2411
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 241 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 241 มีทั้งหมด 2 ตัว