โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 211 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 211 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 211 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 211 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 211 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 211
ตรวจคำตอบ
1 x 211

ตัวประกอบของ 211 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

211

วิธีแยกตัวประกอบของ 211 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 211 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 211 นั้นก็คือ 211
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 211

211
)211
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 211 คือ 211  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 2111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 211

1แยกตัวประกอบของ 211 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 2111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 211 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 211 มีทั้งหมด 2 ตัว