โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 207 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 207 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 207 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 207 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 207 ทั้งหมดมี 6 ตัวดังนี้

1, 3, 9, 23, 69, 207
ตรวจคำตอบ
1 x 207
3 x 69
9 x 23

ตัวประกอบของ 207 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 23

วิธีแยกตัวประกอบของ 207 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 207 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 207 นั้นก็คือ 3, 23
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 207

23
)207
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 207 คือ 3 x 3 x 23  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 32 x 231 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 207

1แยกตัวประกอบของ 207 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 32 x 231
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 23 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 2 = 6
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 207 มีทั้งหมด 6 ตัว