โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 181 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 181 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 181 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 181 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 181 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 181
ตรวจคำตอบ
1 x 181

ตัวประกอบของ 181 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

181

วิธีแยกตัวประกอบของ 181 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 181 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 181 นั้นก็คือ 181
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 181

181
)181
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 181 คือ 181  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 1811 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 181

1แยกตัวประกอบของ 181 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 1811
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 181 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 181 มีทั้งหมด 2 ตัว