โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 180 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 180 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 180 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 180 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 180 ทั้งหมดมี 18 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90, 180
ตรวจคำตอบ
1 x 180
2 x 90
3 x 60
4 x 45
5 x 36
6 x 30
9 x 20
10 x 18
12 x 15

ตัวประกอบของ 180 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 5

วิธีแยกตัวประกอบของ 180 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 180 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 180 นั้นก็คือ 2, 3, 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 180

5
)180
3
)36
3
)12
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 180 คือ 2 x 2 x 3 x 3 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 22 x 32 x 51 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 180

1แยกตัวประกอบของ 180 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 22 x 32 x 51
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 3 x 3 x 2 = 18
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 180 มีทั้งหมด 18 ตัว