โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 163 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 163 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 163 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 163 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 163 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 163
ตรวจคำตอบ
1 x 163

ตัวประกอบของ 163 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

163

วิธีแยกตัวประกอบของ 163 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 163 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 163 นั้นก็คือ 163
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 163

163
)163
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 163 คือ 163  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 1631 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 163

1แยกตัวประกอบของ 163 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 1631
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 163 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 163 มีทั้งหมด 2 ตัว