โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 160 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 160 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 160 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 160 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 160 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 80, 160
ตรวจคำตอบ
1 x 160
2 x 80
4 x 40
5 x 32
8 x 20
10 x 16

ตัวประกอบของ 160 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 5

วิธีแยกตัวประกอบของ 160 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 160 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 160 นั้นก็คือ 2, 5
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 160

5
)160
2
)32
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 160 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 5  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 25 x 51 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 160

1แยกตัวประกอบของ 160 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 25 x 51
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 5 ให้เอา 5 + 1 = 6
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 6 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 160 มีทั้งหมด 12 ตัว