โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 113 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 113 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 113 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 113 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 113 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 113
ตรวจคำตอบ
1 x 113

ตัวประกอบของ 113 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

113

วิธีแยกตัวประกอบของ 113 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 113 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 113 นั้นก็คือ 113
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 113

113
)113
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 113 คือ 113  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 1131 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 113

1แยกตัวประกอบของ 113 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 1131
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 113 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 113 มีทั้งหมด 2 ตัว