โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 110 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 110 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 110 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 110 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 110 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110
ตรวจคำตอบ
1 x 110
2 x 55
5 x 22
10 x 11

ตัวประกอบของ 110 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 5, 11

วิธีแยกตัวประกอบของ 110 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 110 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 110 นั้นก็คือ 2, 5, 11
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 110

11
)110
5
)10
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 110 คือ 2 x 5 x 11  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 51 x 111 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 110

1แยกตัวประกอบของ 110 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 51 x 111
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 11 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 110 มีทั้งหมด 8 ตัว