โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 96 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 96 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 96 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 96 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 96 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96
ตรวจคำตอบ
1 x 96
2 x 48
3 x 32
4 x 24
6 x 16
8 x 12

ตัวประกอบของ 96 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

2, 3

วิธีแยกตัวประกอบของ 96 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 96 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 96 นั้นก็คือ 2, 3
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 96

3
)96
2
)32
2
)16
2
)8
2
)4
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 96 คือ 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 25 x 31 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 96

1แยกตัวประกอบของ 96 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 25 x 31
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 5 ให้เอา 5 + 1 = 6
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 6 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 96 มีทั้งหมด 12 ตัว