โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 938 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 938 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 938 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 938 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 938 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 7, 14, 67, 134, 469, 938
ตรวจคำตอบ
1 x 938
2 x 469
7 x 134
14 x 67

ตัวประกอบของ 938 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 7, 67

วิธีแยกตัวประกอบของ 938 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 938 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 938 นั้นก็คือ 2, 7, 67
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 938

67
)938
7
)14
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 938 คือ 2 x 7 x 67  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 71 x 671 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 938

1แยกตัวประกอบของ 938 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 71 x 671
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 67 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 938 มีทั้งหมด 8 ตัว