โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 89 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 89 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 89 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 89 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 89 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 89
ตรวจคำตอบ
1 x 89

ตัวประกอบของ 89 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

89

วิธีแยกตัวประกอบของ 89 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 89 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 89 นั้นก็คือ 89
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 89

89
)89
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 89 คือ 89  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 891 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 89

1แยกตัวประกอบของ 89 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 891
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 89 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 89 มีทั้งหมด 2 ตัว