โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 853 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 853 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 853 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 853 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 853 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 853
ตรวจคำตอบ
1 x 853

ตัวประกอบของ 853 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

853

วิธีแยกตัวประกอบของ 853 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 853 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 853 นั้นก็คือ 853
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 853

853
)853
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 853 คือ 853  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 8531 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 853

1แยกตัวประกอบของ 853 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 8531
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 853 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 853 มีทั้งหมด 2 ตัว