โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 81 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 81 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 81 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 81 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 81 ทั้งหมดมี 5 ตัวดังนี้

1, 3, 9, 27, 81
ตรวจคำตอบ
1 x 81
3 x 27
9 x 9

ตัวประกอบของ 81 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

3

วิธีแยกตัวประกอบของ 81 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 81 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 81 นั้นก็คือ 3
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 81

3
)81
3
)27
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 81 คือ 3 x 3 x 3 x 3  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 34 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 81

1แยกตัวประกอบของ 81 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 34
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 5 = 5
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 81 มีทั้งหมด 5 ตัว