โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 673 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 673 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 673 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 673 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 673 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 673
ตรวจคำตอบ
1 x 673

ตัวประกอบของ 673 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

673

วิธีแยกตัวประกอบของ 673 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 673 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 673 นั้นก็คือ 673
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 673

673
)673
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 673 คือ 673  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 6731 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 673

1แยกตัวประกอบของ 673 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 6731
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 673 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 673 มีทั้งหมด 2 ตัว