โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 666 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 666 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 666 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 666 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 666 ทั้งหมดมี 12 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 9, 18, 37, 74, 111, 222, 333, 666
ตรวจคำตอบ
1 x 666
2 x 333
3 x 222
6 x 111
9 x 74
18 x 37

ตัวประกอบของ 666 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 37

วิธีแยกตัวประกอบของ 666 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 666 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 666 นั้นก็คือ 2, 3, 37
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 666

37
)666
3
)18
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 666 คือ 2 x 3 x 3 x 37  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 32 x 371 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 666

1แยกตัวประกอบของ 666 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 32 x 371
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 2 ให้เอา 2 + 1 = 3
  • 👉 37 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 3 x 2 = 12
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 666 มีทั้งหมด 12 ตัว