โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 665 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 665 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 665 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 665 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 665 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 5, 7, 19, 35, 95, 133, 665
ตรวจคำตอบ
1 x 665
5 x 133
7 x 95
19 x 35

ตัวประกอบของ 665 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

5, 7, 19

วิธีแยกตัวประกอบของ 665 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 665 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 665 นั้นก็คือ 5, 7, 19
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 665

19
)665
7
)35
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 665 คือ 5 x 7 x 19  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 51 x 71 x 191 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 665

1แยกตัวประกอบของ 665 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 51 x 71 x 191
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 19 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 665 มีทั้งหมด 8 ตัว