โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 661 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 661 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 661 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 661 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 661 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 661
ตรวจคำตอบ
1 x 661

ตัวประกอบของ 661 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

661

วิธีแยกตัวประกอบของ 661 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 661 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 661 นั้นก็คือ 661
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 661

661
)661
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 661 คือ 661  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 6611 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 661

1แยกตัวประกอบของ 661 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 6611
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 661 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 661 มีทั้งหมด 2 ตัว