โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 635 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 635 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 635 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 635 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 635 ทั้งหมดมี 4 ตัวดังนี้

1, 5, 127, 635
ตรวจคำตอบ
1 x 635
5 x 127

ตัวประกอบของ 635 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

5, 127

วิธีแยกตัวประกอบของ 635 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 635 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 635 นั้นก็คือ 5, 127
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 635

127
)635
5
)5
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 635 คือ 5 x 127  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 51 x 1271 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 635

1แยกตัวประกอบของ 635 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 51 x 1271
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 127 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 = 4
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 635 มีทั้งหมด 4 ตัว