โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 607 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 607 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 607 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 607 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 607 ทั้งหมดมี 2 ตัวดังนี้

1, 607
ตรวจคำตอบ
1 x 607

ตัวประกอบของ 607 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 1 ตัวดังนี้

607

วิธีแยกตัวประกอบของ 607 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 607 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 607 นั้นก็คือ 607
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 607

607
)607
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 607 คือ 607  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 6071 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 607

1แยกตัวประกอบของ 607 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 6071
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 607 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 = 2
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 607 มีทั้งหมด 2 ตัว