โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 606 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 606 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 606 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 606 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 606 ทั้งหมดมี 8 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 6, 101, 202, 303, 606
ตรวจคำตอบ
1 x 606
2 x 303
3 x 202
6 x 101

ตัวประกอบของ 606 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 3 ตัวดังนี้

2, 3, 101

วิธีแยกตัวประกอบของ 606 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 606 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 606 นั้นก็คือ 2, 3, 101
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 606

101
)606
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 606 คือ 2 x 3 x 101  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 31 x 1011 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 606

1แยกตัวประกอบของ 606 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 31 x 1011
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 101 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 = 8
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 606 มีทั้งหมด 8 ตัว