โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 570 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 570 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 570 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 570 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 570 ทั้งหมดมี 16 ตัวดังนี้

1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 19, 30, 38, 57, 95, 114, 190, 285, 570
ตรวจคำตอบ
1 x 570
2 x 285
3 x 190
5 x 114
6 x 95
10 x 57
15 x 38
19 x 30

ตัวประกอบของ 570 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 4 ตัวดังนี้

2, 3, 5, 19

วิธีแยกตัวประกอบของ 570 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 570 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 570 นั้นก็คือ 2, 3, 5, 19
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 570

19
)570
5
)30
3
)6
2
)2
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 570 คือ 2 x 3 x 5 x 19  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 21 x 31 x 51 x 191 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 570

1แยกตัวประกอบของ 570 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 21 x 31 x 51 x 191
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 2 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 5 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
  • 👉 19 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 2 x 2 x 2 x 2 = 16
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 570 มีทั้งหมด 16 ตัว