โปรแกรมหาประกอบของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาตัวประกอบ โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการแยกตัวกอบอัตโนมัติ
เทพควิช-lnwquiz

ตัวประกอบของ 567 มีอะไรบ้าง ?

มาดูคำตอบและวิธีแยกตัวประกอบของ 567 กันเลย

ตัวประกอบ หมายถึง จำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัว
ดังนั้นตัวประกอบของ 567 หมายถึงจำนวนนับที่หาร 567 ได้ลงตัว

ตัวประกอบของ 567 ทั้งหมดมี 10 ตัวดังนี้

1, 3, 7, 9, 21, 27, 63, 81, 189, 567
ตรวจคำตอบ
1 x 567
3 x 189
7 x 81
9 x 63
21 x 27

ตัวประกอบของ 567 ที่เป็นจำนวนเฉพาะมีทั้งหมด 2 ตัวดังนี้

3, 7

วิธีแยกตัวประกอบของ 567 ด้วยวิธีหารสั้น

การแยกตัวประกอบ คือ การเขียนจำนวนนับนั้นให้อยู่ในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ
วิธีทำ
1หาร 567 ด้วยตัวประกอบเเฉพาะของ 567 นั้นก็คือ 3, 7
2หารผลหารที่ได้จากข้อ 1 ด้วยตัวประกอบเฉพาะ
3ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 2 จนกระทั่งผลหารสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1
4นำตัวหารทั้งหมดคูณกันก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบของ 567

7
)567
3
)81
3
)27
3
)9
3
)3
1
คำตอบ ตัวประกอบของ 567 คือ 3 x 3 x 3 x 3 x 7  ✔
หรือจะเขียนให้อยู่ในเลขยกกำลังได้ = 34 x 71 ✔

วิธีหาจำนวนตัวประกอบทั้งหมดของ 567

1แยกตัวประกอบของ 567 และเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ 34 x 71
2ให้นำ 1 ไปบวกกับเลขชี้กำลังของตัวประกอบแต่ละตัวดังนี้
  • 👉 3 มีเลขชี้กำลังคือ 4 ให้เอา 4 + 1 = 5
  • 👉 7 มีเลขชี้กำลังคือ 1 ให้เอา 1 + 1 = 2
3นำผลบวกของเลขชี้กำลังที่ได้มาคูณกันดังนี้ 5 x 2 = 10
คำตอบ ตัวประกอบทั้งหมดของ 567 มีทั้งหมด 10 ตัว